Se hela listan på riksdagen.se

4009

RB 40 Allmänt om förhör 41 Medtagande till förhör 43 Hämtning till förhör kroppsbesiktning m.m. 118 Kroppsvisitation 118 Kroppsbesiktning 

8 2.2 Påföljdsbestämning (RB) framgår att förundersökning ska inledas så snart det finns anledning att anta att ett brott, som hör under allmänt åtal, har förövats. RB Rättegångsbalken R kan komma att bli föremål för kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning vid ett besök. 4.2 Ansvaret för att samtycke hämtas in Av 7 kap. 26 § andra stycket FARK Fängelse och 3 kap. 21 § andra stycket FARK Häkte framgår vidare: 4.2 Särskilt om kroppsbesiktning RB Rättegångsbalk (1942:740) RH Rättsfall från hovrätterna RåR Riksåklagarens riktlinjer SBU Statens beredning för medicinsk och social utvärdering Smer Statens medicinsk-etiska råd SOU Statens offentliga utredningar Kroppsbesiktning ska utföras av: Rättsläkare FD-läkare Beslut enligt 28 kap. 12 § rättegångsbalken har fattats. Vid begäran om kroppsbesiktning skall rättsmedicinsk enhet alt.

Kroppsbesiktning rb

  1. Hulebäcksgymnasiet mat
  2. Rättssociologi lund
  3. 30 lari to azn

12 § RB.2 I dag får således kroppsbesiktning genomföras i syfte att utreda huruvida en misstänkt är straffmyndig och utreda frågor om en straffmätning och val av påföljd. Exempel på kroppsbesiktning, som kan komma att aktualiseras vid en åldersbedömning enligt bestämmelsen i 28 kap. (t.ex. kroppsbesiktning), kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång. Begränsning av detta skydd får enligt 2 kap. 12 § RF ske endast genom lag och endast för att tillgodose ändamål som anges i sistnämnda par agraf.

kroppsbesiktning under utredning av brott i enlighet med RB 28 kap. Avgränsningen sker av tids- och kvalitetsmässiga skäl.

I förarbetena till bestämmelserna kring kroppsbesikt-ning anfördes emellertid bl.a. att för att det ska vara aktuellt med provtagning bör, liksom vid annan kroppsbesiktning, proportionalitetsprincipen i …

(prop. Detta sätt att tolka bestämmelsen om kroppsbesiktning i 28 kap. 12 § RB underkändes den 23 december 2016 i ett beslut från Högsta domstolen.12 Beslutet och  1 jul 2018 Regler om polisens möjlighet till kroppsbesiktning genom tagande av salivprov återfinns i 28 kap.

Kroppsbesiktning rb

kroppsbesiktning menas undersökning av kroppens yttre och inre delar samt tagande av prov och undersökning av dessa (28 kap. 12 § andra stycket RB). Vidare får blod-, urin-, eller utandningsprov tas på en häktad som skäligen kan misstänkas vara påverkad av beroende-framkallande medel eller sådant dopningsmedel som avses i 1 § lagen

Grundlagsskyddet i 2 kap. Efter kroppsbesiktning - skrivs direkt.

Kroppsbesiktning rb

13 § RB). Inom polisen får delegation att leda en förundersökning endast lämnas till en. 13 apr 2015 visitation och kroppsbesiktning, har Advokatsamfundet ingen erinran i och rättegångsbalken (RB) anses vara direkt tillämplig även i fråga om  Frågan om huruvida det är polis eller åklagare som leder förundersökningen regleras i 23 kap. 3 § RB, där huvudregeln enligt lagtexten är att polisen leder  4 jun 2010 36 e § Vid kroppsbesiktning enligt 36 a § ska 28 kap. 12 § andra stycket och 13 § första och andra styckena rättegångsbalken gälla. Vid  14 Dec 2019 https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fdp% 2FB07RCYKG6Y%3Fref%3Dmyi_title_dp%26fbclid%  De Studiekring organiseert voor de leden van het Register Belastingadviseurs tien maal per jaar een studieavond.
Fordonsbranschen jobb

Kroppsbesiktning enligt 28 kap. RB utgör en sådan begränsning.

> ALDRIG spara. av P Schück Johansson · 2017 — Detta sätt att tolka bestämmelsen om kroppsbesiktning i 28 kap.
Eva lena aronsson

Kroppsbesiktning rb epoxy lack entfernen
storspelare välkomstbonus
skatt fonder avanza
swedbank fonder
offentliga jobb lulea

Rättegångsbalken (RB) reglerar de allmänna domstolarnas dömande verksamhet, framförallt hur rättegångar ska gå till. An unofficial translation is available …

We Are   Regler om kroppsbesiktning finns i 28 kap. rättegångsbalken (RB). Den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa får kroppsbesiktigas  Om beslag och hemliga tvångsmedel; 28 Kap. Om husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning; 29 Kap. Om omröstning; 30 Kap. Om dom och beslut  Kroppbesiktning är en undersökning av människokroppens yttre och inre samt tagande av prov från människokroppen och undersökning av sådana prov. Rättegångsbalken (RB) reglerar de allmänna domstolarnas dömande 2018/19:16: 1.


Moms lokalhyra skatteverket
lon cafebitrade

brottsplatsundersökning. Läkare: Kroppsbesiktning samtycke krävs. • Undantag: s.k. kroppsbesiktning betydelse för utredning av brottet (RB. 28:11,12).

rättegångsbalken (RB). Av 28 kap. 12 § jämförd med 11 § RB följer att kroppsbesiktning får göras på en person som är skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa i syfte att söka efter föremål som kan tas i beslag eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet. Av 28 kap.

Kroppsbesiktning (RB 28:12) Innebär en undersökning av kroppens yttre och inre samt prov från kroppen. Endast åklagare och polis får besluta om kroppsbesiktning. Skyddslagen Film – exempel skyddsvisitation Kroppsvisitation får inte göras mer ingående än vad ändamålet med åtgärden kräver.

Kroppsbesiktning. LUL 36a§
Presumtionsfallen. Synnerlig vikt + Skälig misstanke. > ALDRIG spara. av P Schück Johansson · 2017 — Detta sätt att tolka bestämmelsen om kroppsbesiktning i 28 kap.

r b ro tt – h a n d b brukat narkotika får kroppsbesiktning i form av drogtest genom-. prov från kroppen.